پیشگفتاری در مورد ساختمان سازی باشد که این قسمت مورد توجه دوستان باشد واین بحث را دنبال کنند.

  مقدمه

 د رقرن اخير كه رشد جمعيت در دنيا و به طور چشم گيري رو به ازدياد نها د و بشر از   لحا ظ علمي و فني مشكلات بسيا ري را حل نمود در سا ختن مسكن نيز مانند ساير امور تحولا ت عمده اي به وجود آورد وديگر ساختن خانه هاي تك واحدي جوابگو ياحتياجات    جوا مع بشري نبوده وبه همين علت سيستم خانه سازي به كلي دگرگون شده واستفاده از مصا لح مقا وم نيز مانندفولاد وسيمان در ساختمان رايج گرديد ودر اثر دسترسي به اين مصالح وامكانات ديگرگستر ش شهر ها از افقي به عمودي تبديل شد و امر آپا رتمان سازي در ساختمان هاي چندين طبقه متداول گرديد .با وجود اينكه هر سال به مقدار زيادي به تعداد مسكن اضافه مي شود ودر بيشتر مما لك پيشر فته تخريب ساختمان هاي قديمي نيز در شرايط معمو لي مجاز نمي باشد .به عبارت ديگر به جاي چند واحد مسكن جديد يك واحد مسكن قديمي را خراب نمي كنند .هنوز در هيچ يك از ممالك دنيا مشكل مسكن حل نشده بلكه هر روزه به تعداد متقاضيان مسكن اضافه مي شود و هنوز حتي در پيشرفته ترين ممالك دنيا قسمت عمده اي از درامد خانواده صرف سكونت ميگردد .بدين لحاظ در تمام دنيا خصو صادر مملكت ما مي يابد به امر ساختن مسكن واستفا ده ي هر چه بهتر و بيشتر از مصا لح سا ختماني تو جه مخصوص بشود و براي رسيدن به اين هدف ابتدا بايد به طور دقيق سا ختمان و انواع آن و اجزا ي تشكيل دهنده ي آنرا بشنا سيم .

 

انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفي

1ــ ساختمان بتني

2ــ ساختمان فلزي

3ــ ساختمان آجري

4ــ ساختمان خشتي و گلي

 

ساختمانهاي بتني

ساختمان بتني ساختماني است كه براي اسكلت آنها  از بتن آرمه ( سيمان ، شن ، ماسه وفو لاد بصورت ميلگرد ساده و آجدار )استفاده شده باشد . در ساختمانهاي بتني سقفها به وسيله تا وه ( دال) هاي بتني پو شيده مي شوند و يا از سقفهاي تيرچه و بلوك ويا از ساير سقفها پيش ساخته استفاده مي شود و براي ديوارهاي جداكننده ( پارتيشن ها ) ممكن است از انواع آجر مانند سفال تيغاي ، آجر ماشيني سو راخ دآر، آجر معمولي كوره اي   ويا تيغه گچي و يا چوب استفاده شده و ممكن است از ديوار بتن آرمه هم استفاده  مي شود  .

در هر حال در اين ساختمانها شاه تير ها از بتن آرمه ( بتن مسلح ) ساخته مي شود .

 

انواع ساختمان از لحاظ مصرف

ساختمانها از لحاظ كاربرد به انواع ساختمانهاي مسكوني ، اداري ، بيمارستانها، انبارها ، مدارس و مكانهاي عمومي مانند باشگاهها و ورزشگاهها و غيره تقسيم مي شود  .

 

بحث ما دراين پروژه  اول راجع به ساختمانهاي فلزي مي باشد  و بعد ساختمان بتني . كه در اين پروژه ( پروژه مسكوني خرداد)  بيشتر كارهاي فلزي انجام مي دادند وتعداد كمي ساختمان بتني ساخته شد . كه موضوع كارآموزي ما بيشتر در مورد ساختمان  فلزي است .  ولي درآخر پروژه راجع به چگونگي ساخت ساختمانهاي بتني در اين  شركت  بحث خواهيم كرد .

 

 

ساختمان فلزي

در اين نوع ساختمانها براي ساختن ستونها و پلها  از پرو فيلهاي فو لادي استفاده مي شود . در ايران معمولاً ستونها را از تيرآ هنهاي I دوبل و يا بال پهنهاي تكي ( اهنهاي هاش ) استفاده مي نمايند و همچنين براي اتصالات از نبشي ــ تسمه و براي زير ستونها از صفحه فو لادي استفاده مي شود.ومعمولاً دو قطعه را به وسيله جوش به همديگر متصل مي نمايند. سقف اين نوع ساختمانها ممكن است از نوع طاق ضربي باشد و يا از نوع سقفهاي ديگر از قبيل تيرچه و بلوك و غيره استفاده مي شود . براي پارتيشنها مي توان مانند ساختمانهاي بتوني از انواع آجر  و يا قطعات گچي و يا چوب ويا سفالهاي تيغه اي استفاده كرد.درهرحال جدا كننده ها بايد از مصالح سبك  انتخاب شو ند .

در بعضي ممالك بر خلاف مملكت ما براي اتصال قطعات از جوش استفاده نكرده بلكه بيشتر از پرچ يا پيچ و مهره استفاده مي شود و براي ستونها مي توان  به جاي تير آهن از نبشي و يا ناو داني استفاده كرد .eskelet felezi

 

  مقدمه اي در باره فلزات

 

هرچه صنعت پيش مي رود، كم كم فلزات جاي ديگر مصالح ساختماني را گرفته به طوري كه امروزه تمام ساختمانها ي بزرگ داراي اسكلت فلزي هستند ودر تمام ساختمانها ي كو چك فلز رل مهمي ايجاد مي كند  .

 

  تاريخچه سازهاي  فولادي

 

يك پل قوسي در انگلستان با دهانه 30متر با استفاده از انحناي چدني در سالهاي 1777تا1779ساخته شد و در سالهاي 1780تا1820پلهاي چدني متفاوتي ساخته شد.

از سال1840 آهن كم كربن ( چكش خوار با درصد فولاد 001تا0.3) جايگزين چدن ( آهن پر كربن شد )

نورد ميلگردها در سال 1780و نورد ريلها در سال 1820شروع شو ونيمرخهاي I شكل در 1870 ساخته شد .

از سال 1890 فو لاد جايگزين آهن كم كربن در ساختمان سازي شد

 

هدف از اسكلت فلزي

 اصولاًبه علت كم بودن مقاومت فشاري و عدم مقاومت كششي مصالح آجري ساختمانهايي كه از اين نوع مصالح ساخته مي شوند،با ارتفاع كم بوده و مسلماص نمي تواند مرتفع و داراي طبقات متعدد باشد.چنانچه خواسته شود بنائي در چند طبقه به صورت اسكلت آجري ساخته شود،بايستي ضخامت دي وارها در طبقات تحتاني  بيشتر ودر طبقات بالاوآخر جهت بار دادن به ستونها و ديوارهاي آجري از 35 سانتي متر كمتر نباشد

 

نتيجتاً اين گونه بناها اولا  فضاي زيادي را جهت ديوارها اشغال مي نمايد.ديگر اينكه سرعت ساختمان سازي با اسكلت بنايي ( ماسونري)بسياركندوطولاني خواهد بود .

از اين رو متخصصين به اين فكر افتادند تا ساختمانهايي بسازند كه اولاً تاب فشاري ـ كششي ـو خمشي مصالح ان از ساختما نهاي آجري بيشتر و كاربرد آن سريع تر باشد .

در پي اين تحقيقات ، تحقيق از مصالح فو لادي كه داراي مقاومت تحمل بارهاي : فشاري ـ كششي ـ برشي- مي باشند دنبال شد و بدين ترتيب ساختمان فلزي  در طبقات متعدد با اشغال فضاهاي بسيار كم و كا ربرد سريع به وجود آمد .

 

 

  مزايا و معايب ساختمانهاي فلزي

 

1-استحكام و خواص خوب ميكانكي  از قبيل مقاومتهاي فولاد ، در كشش و فشار ، عملكرد تقريباً يكسان در فشار و كشش( بر عكس ) بتن و قابليت تغير شكل زياد و رفتار الا ستيك.

2-به علت توليد فولاد در كارخانه وكنترل كيفيت داراي عملكرد پيش بيني شده بهتري است.

3-امكان توسعه سازه

4-اتصال چند قطعه  به يكديگر بصورت سريع

5-امكان پيش ساخته كردن قطعات

6-سرعت نصب

7-اسغال فضاي كمتر

8- هزينه كمتر

9-قابليت كاربرد در ارتفاع زياد

 

 

  معايب سازه هاي اسكلت فلزي

 

1-حساسيت فولاد در برابر رطوبت و ابجاد زنگ زدگي

2-لزوم حفاظت از قبيل ضد زنگ و رنگ آ ميزي

3-حفاظت در برابر اتش سوزي

4-كنترل زياد بر روي نحوه اتصالات مخصو صاً جو شكاريها

 

مراحل مختلف ساخت يك ساختمان

1ـ بازديد زمين وريشه كني

2ـپياده كردن نقشه

3ـگود برداري  

4-بتن ريزي مگر

5-پياده كردن نقشه فنداسيون

6-آرماتور گذاري

 7-بستن بلتها

8-مشخص كردن و اجراي بيسپليتها

9-قالب بندي

10-بتن ريزي فنداسيون

11-باز كردن بيس پليتها و گروت ريزي روي آن

12-نصب ستون

13-نصب تيرها و اتصالات در سازه به ستونها

14- سقف

نوشته شده توسط علی پروری در |